جوجه رنگی کوچولو

چه زیباست به یاد تو با چشمهای خسته گریستن

دی 87
1 پست
آبان 87
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست